لوگو
لوگو

آموزش بین الملل

آموزش بین الملل

 

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با توجه به نیاز سازمان ها، نهادها و صنایع کشور به دستیبابی به الگوهای موفق جهانی و ارتقاء عملکرد و جایگاه خود در سطح کشور و منطقه از یک طرف و با توجه به نیاز کشورهای همسایه به بهره گیری از توان و تجربه متخصصان ایرانی از طرف دیگر خدمات آموزشی خود را در این بخش ارائه می نماید. جهاد دانشگاهی تالش می نماید با همکاری اساتید و متخصصان و نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور پاسخگوی کلیه نیازها در این بخش باشد. برنامه هایی که بصورت

معمول در این بخش برگزار می گردد شامل:
1 .برگزاری کارگاه و دوره آموزشی بصورت حضوری و آنالین با نخبگان ایرانی فعال در داخل و خارج از ایران و اساتید و کارشناسان خارجی متناسب با نیاز سازمان ها
2 .برگزاری سخنرانی و سمینار با حضور نخبگان ایرانی فعال در داخل و خارج از ایران و اساتید و کارشناسان خارجی
3 .برگزاری کارگاه، سمینار و دوره آموزشی متناسب با نیاز سازمان ها و صنایع کشورهای همسایه به زبان انگلیسی
4 .مشارکت و همکاری در برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی بین المللی در ایران