لوگو
لوگو

معرفی خدمات

تدوین دوره آموزشی در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

با توجه به تغییرات سریع در حوزه های مختلف دانش و نیاز شرکت ها و سازمان ها به ارتقاء سطح دانش و عملکرد سرمایه های انسانی خویش، انجام نیازسنجی و تدوین دوره آموزشی خصوصی سازی شده اهمیت دوچندانی پیدا نموده است. در این راستا جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با بهره گیری از توان کارشناسان و اساتید مجرب خود و استفاده از تجربیات ارزنده خود در این حوزه خدمات خود را به سازمان ها و نهادها ارائه می نماید. دوره آموزشی برای سازمان های مختلف در سطح 500 پروژه نیازسنجی با موفقیت انجام و در نتیجه بیش از 100تا کنون بیش از کشور تدوین شده است. 

با توجه به تغییر مستمر محتوا و نیازهای آموزشی افراد در سطوح مختلف، جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با تکیه بر تجربه کارشناسان و اساتید خود و نیز همکاری با انتشارات جهاد دانشگاهی امکان تولید محتوای آموزشی در قالب: محتوای چند رسانه ای، کتاب، محتوای الکترونیک و … را بر اساس نیاز سازمان ها و صنایع دارد. در این راستا بر اساس سفارش سازمان ها و صنایع مختلف در سطح کشور تا کنون بیش از … پروزه تولید محتوای آموزشی انجام شده است.

 

آموزش بین الملل

 

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با توجه به نیاز سازمان ها، نهادها و صنایع کشور به دستیبابی به الگوهای موفق جهانی و ارتقاء عملکرد و جایگاه خود در سطح کشور و منطقه از یک طرف و با توجه به نیاز کشورهای همسایه به بهره گیری از توان و تجربه متخصصان ایرانی از طرف دیگر خدمات آموزشی خود را در این بخش ارائه می نماید. جهاد دانشگاهی تالش می نماید با همکاری اساتید و متخصصان و نخبگان ایرانی در داخل و خارج از کشور پاسخگوی کلیه نیازها در این بخش باشد. برنامه هایی که بصورت

معمول در این بخش برگزار می گردد شامل:
1 .برگزاری کارگاه و دوره آموزشی بصورت حضوری و آنالین با نخبگان ایرانی فعال در داخل و خارج از ایران و اساتید و کارشناسان خارجی متناسب با نیاز سازمان ها
2 .برگزاری سخنرانی و سمینار با حضور نخبگان ایرانی فعال در داخل و خارج از ایران و اساتید و کارشناسان خارجی
3 .برگزاری کارگاه، سمینار و دوره آموزشی متناسب با نیاز سازمان ها و صنایع کشورهای همسایه به زبان انگلیسی
4 .مشارکت و همکاری در برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی بین المللی در ایران