لوگو
لوگو

نیاز سنجی و تدوین دوره آموزشی

تدوین دوره آموزشی در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

با توجه به تغییرات سریع در حوزه های مختلف دانش و نیاز شرکت ها و سازمان ها به ارتقاء سطح دانش و عملکرد سرمایه های انسانی خویش، انجام نیازسنجی و تدوین دوره آموزشی خصوصی سازی شده اهمیت دوچندانی پیدا نموده است. در این راستا جهاد دانشگاهی صنعتی شریف با بهره گیری از توان کارشناسان و اساتید مجرب خود و استفاده از تجربیات ارزنده خود در این حوزه خدمات خود را به سازمان ها و نهادها ارائه می نماید. دوره آموزشی برای سازمان های مختلف در سطح 500 پروژه نیازسنجی با موفقیت انجام و در نتیجه بیش از 100تا کنون بیش از کشور تدوین شده است.