لوگو
لوگو

چارت سازمانی معاونت آموزش

آشنایی با مدیران

تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تماس

پست الکترونیک

 

حمیدرضا عطائیان

سرپرست معاونت آموزش

 

 

 

نسرین سخائیان

مدیر اداره هماهنگی و اجرایی آموزش

 

 

 

حامد ارجمند

مدیر اداره برنامه ریزی نظارت، و توسعه آموزش

 

 

 

علی وفا

مدیر مرکز آموزش های تخصصی کاربردی

 

 

 

علی معینی پور

مدیر مرکز آموزش های مهارت های پیشرفته