لوگو
لوگو

چارت سازمانی معاونت آموزش

آشنایی با مدیران

      تصویر

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

شماره تماس

پست الکترونیک

  حمیدرضا عطائیانسرپرست معاونت آموزش  
  نسرین سخائیانمدیر اداره هماهنگی و اجرایی آموزش  
   حامد ارجمندمدیر اداره برنامه ریزی نظارت، و توسعه آموزش  
   علی وفامدیر مرکز آموزش های تخصصی کاربردی  
   علی معینی پورمدیر مرکز آموزش های مهارت های پیشرفته